PROJEKT “VoLanT”

Projekt VoLanT

Odborné jazykové vzdelávanie pre študentov automechanikov a príbuzné profesie. www.volantproject.net

Východiská projektu

Projekt „VoLanT“ adresuje problém nedostatku inovatívnych prístupov a absencie didaktických cudzojazyčných materiálov vo výučbe odborného jazyka v oblasti odborného vzdelávania v SOU a SOŠ so zameraním na autoprofesie v SR. Stredná odborná škola Jána Jonáša z Bratislavy, ktorá je jedným z partnerov projektu, sa s dôsledkami tohto problému stretáva vo svojej každodennej praxi – pri pracovných stážach študentov v zahraničí, kde majú slovenskí študenti problém komunikovať v základnom a najmä odbornom cudzom jazyku. Projekt spája 4 slovenské a 3 zahraničné inštitúcie, ktoré sa spoločne rozhodli vytvoriť partnerstvo a zrealizovať jedno z možných riešení tohto problému.

Ciele projektu

Cieľom projektu je transfer inovatívnych postupov vo vyučovaní odborného jazyka, úspešne používaných vo Veľkej Británii a Českej republike a ich prenos do oblasti odborného vzdelávania v SR a adaptácia na potreby slovenských škôl.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú študenti SOU a SOŠ so zameraním na autoprofesie v SR.

Výsledky projektu

  • príručka pre učiteľov odborného cudzieho jazyka v AJ, NJ, FJ
  • cvičebnica odborného cudzieho jazyka pre študentov v AJ, NJFJ
  • technický slovník pre ročníky 1 – 5 SOŠ v AJ, NJ, FJ.
  • Okrem tlačených produktov budú uvedené výukové materiály sprístupnené prostredníctvom internetového interaktívneho portálu, v online podobe.

Koordinátor projektu

Centre for Modern Education Kontaktná osoba: Jana Sýroková Prírodovedecká fakulta UK P.O.BOX 70 840 00 Bratislava 4, SK jsykorova@cfme.net www.cfme.net

Partneri projektu

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

Projekt sa realizuje od 1. Novembra 2008 do 31. Decembra 2010 so zapojením nasledovných partnerov:

Dokumenty projektu

Stručný popis projektu v slovenčine [PDF]

Brief description of the project[PDF]

Týždenník Nitrianske ECHO 8/2010