PROJEKT “EPANIL”

Ako ďalej vo vzdelávaní dospelých?
Ako ďalej vo vzdelávaní dospelých?

Štáty Európskej únie kladú v súčasnom období čoraz väčší dôraz budovaniu a rozvoju systému celoživotného vzdelávania. Dôležité pritom však je, aby celoživotné učenie bolo vnímané ako celoživotný do určitej miery uvedomelý a reflektovaný proces, ktorý prebieha počas celého života. Jedná sa o všetky učebné aktivity napomáhajúce osobnému, občianskemu a sociálnemu rozvoju jedinca, v dôsledku ktorých sa zvyšuje uplatniteľnosť jedinca na trhu práce.

Celoživotné vzdelávanie sa zameriava na procesy učenia a ich výsledky a nie len na inštitúcie, v ktorých vzdelávanie prebieha. Učenie nemožno chápať len ako nevyhnutnú súčasť vzdelávania, ale naopak, vedľaformálneho učenia (učenia, ktoré je súčasťou vzdelávacích procesov realizovaných vo vzdelávacích inštitúciách a vedie k získaniu uznávaných certifikátov a kvalifikácií), je zdôrazňovaný význam neformálneho učenia(učenia, ktoré je súčasťou vzdelávacích procesov realizovaných vedľa hlavných vzdelávacích systémov, napr. na pracoviskách, v záujmových, súkromných organizáciách a spravidla nevedie k získaniu formalizovaného certifikátu) a informálneho učenia (učenie, ktoré je prirodzenou súčasťou života, na rozdiel od formálneho a neformálneho učenia nemusí byť zámerné, nakoľko jeho účastníci si nemusia byť vedomí dosiahnutých výsledkov).

Uznávanie a certifikácia výsledkov učenia môže byť nielen motiváciami, ale má aj svoje praktické dopady. Certifikát, ktorý deklaruje, že jeho držiteľ disponuje určitými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, môže zlepšiť postavenie nositeľa certifikátu na trhu práce, zvýšiť jeho zamestnanosť. Preto sú v mnohých krajinách dlhodobo vyvíjané postupy vedúce k uznaniu a certifikácii neformálne a predovšetkým informálne získaných vedomostí, zručností a kompetencií.

K najvýznamnejším patria britské "Uznávanie výsledkov predchádzajúceho učenia" (APL - Accreditation of Prior Learning) a "Uznávanie predchádzajúceho učenia praxí" (APEL - Accreditation of Prior Experiential Learning) a francúzsky diagnostický a poradenský proces pre dospelýchBilan de compétences, výsledkom ktorého je tzv. formálne hodnotenie, ktoré nie je certifikátom potvrdzujúcim kompetencie držiteľa, ale systematickým dokumentom analyzujúcim a hodnotiacim schopnosti a zručnosti jednotlivca. Jeho súčasťou je aj návrh špecifikujúci možnosti umožňujúce držiteľovi certifikátu dosiahnuť svoje ciele v profesnom živote.

Tento francúzsky systém bol doplnený o koncept VAP (Validation des Acquis Professionnels) berúci do úvahy pri získavaní formálnych kvalifikácií i predchádzajúce skúsenosti zo zamestnania a umožňoval získať kredity pokrývajúce časť kurzu alebo štúdia. V roku 2002 bol VAP rozšírený o VAE(Validation des Acquis de  I´Expérience) na všetky hlavné typy kvalifikácií na základe hodnotenia a uznávania vedomostí, zručností a kompetencií získaných prostredníctvom skúseností.

Proces uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia je na Slovensku veľmi zložitý, nakoľko nie sú zatiaľ vytvorené potrebné podmienky pre napĺňanie konceptu celoživotného učenia. K príprave nielen žiaduceho prostredia, ale aj systému uznávania výsledkov má prispieť projekt EPANIL (European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning)Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia, ktorý je pilotným projektom programu Leonardo da Vinci koordinovaným Národným ústavom odborného vzdelávania v Prahe.

Na realizácii projektu sa podieľajú organizácie z Francúzska (CIBC Artois- Ternois), Veľkej Británie (Konrad Associates International a University of East Anglia - CARE) A Nemecka (Universität Flensburg BIAT), kde systémy pre identifikáciu a uznávanie fungujú už dlhšie obdobie, ako aj partneri z Českej republiky - Vysoká škola podnikania, Združenie Svet vzdelávania, Regionálna hospodárska komora a Súkromné odborné učilište, s.r.o. v Ostrave, Poľskej republiky - Górnoślaskie Centrum Edukacyjne Gliwice a Slovenska - Nadácia ASPEKT so sídlom v Nitre.

V rámci partnerstva budú v projekte využité skúsenosti z krajín, kde systémy pre identifikáciu a uznávanie úspešne fungujú už dlhšie obdobie a tieto sa budú modifikovať na podmienky Českej, Poľskej a Slovenskej republiky. V týchto krajinách budú výsledky projektu aj pilotne overované. V Slovenskej republike je projekt situovaný do Nitrianskeho kraja, pričom Nadácia Aspekt vytvorila partnerstvo so Štátnym  inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave a oslovila potenciálnych partnerov - VÚC Nitra, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre a Nových Zámkoch, vybrané stredné školy a stredné odborné učilištia pôsobiace v Nitre a Nových Zámkoch.

Cieľovou skupinou projektu sú dospelí bez kvalifikácie alebo s nízkou úrovňou kvalifikácie, ale s pracovnými skúsenosťami v odbore kuchár. Tento odbor bol vybraný pre pilotné testovanie vo všetkých troch krajinách. Typickým kandidátom by mal byť človek, ktorý už pracoval alebo pracuje v odbore kuchár, ale má len základné vzdelanie, navyše je nezamestnaný alebo je nezamestnanosťou ohrozený. S pomocou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa bude zabezpečovať vyhľadávanie kandidátov a motivovať ich pre spoluprácu na pilotnom overovaní. Projekt poskytne znevýhodneným nezamestnaným osobám a osobám ohrozeným nezamestnanosťou príležitosť vstúpiť do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy na základe uznania ich životných a pracovných skúseností.

Pilotné overovanie sa bude realizovať na základe hodnotiaceho štandardu pre odbor kuchár, ktorý bol vypracovaný na základe informácií na projekte participujúcich krajín Národným ústavom vzdelávania v Prahe, oponovaný a spripomienkovaný odborníkmi na Slovensku.

Počas pilotného overovania sa budú porovnávať odborné kompetencie kandidáta s hodnotiacim štandardom a vytvorí sa portfólio odborných kompetencií daného kandidáta, na základe ktorých mu bude vydané osvedčenie umožňujúce mu lepšie uplatnenie na trhu práce. Zároveň sa mu odporučí , aby si chýbajúce kompetencie doplnil v inej kal tak výučný list.

V rámci projektu EPANIL budú prebiehať aj vzdelávacie kurzy pre hodnotiteľov a poradcov, ktorí budú v procese identifikácie a hodnotenia výsledkov predchádzajúceho učenia pracovať s jeho kandidátmi. Úlohou poradcov bude poskytovať týmto ľuďom rady v súvislosti s ďalším vzdelávaním, zmenou ich profesnej kariéry so zreteľom na ich želania a preukázané kompetencie, vedomosti a zručnosti. Hodnotitelia budú identifikovať, hodnotiť a uznávať odborné kompetencie kandidátov vzhľadom na hodnotiaci štandard vybraného odboru.

Výsledkom projektu bude Sprievodca, príklady dobrej praxe procesov identifikácie, hodnotenia a uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, Metodický materiál - vzdelávací kurz pre poradcov, Metodický materiál - súbor metód a nástrojov pre  identifikáciu, hodnotenie a uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia pre vybraný odbor kuchár (ISCED 3C) v rámci Spoločných európskych princípov.

web stránka partnerov projektu:
www.epanil.net

 

EPANIL - stručný popis projektu
EPANIL - stručný popis projektu

Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia.

Doba trvania projektu

24 mesiacov

1. 10. 2004 – 30. 9. 2006

Východiska projektu

V mnohých európskych krajinách je stále veľmi komplikovaný prístup dospelých, zvlášť nekvalifikovaných či s nízkou alebo neúplnou kvalifikáciou, do formálneho vzdelávania. Teraz musia dospelí väčšinou absolvovať celé študijné programy, ktoré vedú k formálnym certifikátom, a to dokonca i tí, ktorí môžu preukázať aktuálne a relevantné kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Preto je treba rozšíriť príležitosti pre dospelých k získaniu čo najvyššej úrovne kvalifikácie, ako zavádzaním vhodnejších ciest prístupu k formálnemu vzdelávaniu, tak uznávaním výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, zvlášť na úrovniach zodpovedajúcich strednému a vyššiemu odbornému vzdelaniu.

Jedným z hlavných problémov, ktoré budú musieť riešiť štáty EÚ v nasledujúcich rokoch, je starnutie populácie. V ďalších rokoch budú ľudia masívne odchádzať do dôchodku a na trhu práce bude nedostatok náležite kvalifikovaných pracovných síl. Úroveň odborných kompetencií ľudí sa veľmi zníži, pokiaľ sa už teraz nezačneme problémom zaoberať. Jednou z možnosti ako reagovať na túto situáciu, je umožniť voľný pohyb ľudí a pracovných síl v európskom i globálnom merítku. Druhým variantom je realizácia konceptu celoživotného učenia, s uznávaním výsledkov všetkých typov učenia a maximálne otvorenie prístupu ku vzdelaniu a odbornej príprave v každom veku. Mnoho ekonomicky neaktívnych alebo nezamestnaných osôb nemá dostatočné formálne vzdelanie či formálne uznávanú kvalifikáciu potrebnú pre ich (re) integráciu na trh práce. Preto je treba vytvárať také nové cesty prístupu ku vzdelaniu a kvalifikáciám, ktoré by umožnili i týmto cieľovým skupinám získať v rámci ďalšieho vzdelávania kvalifikáciu na úrovni stredného či vyššieho alebo i vysokoškolského vzdelania.

Príťažlivosť ciest odborného vzdelávania a prípravy pre zamestnávateľov a jednotlivcov, a tým zvýšenie účasti v odbornom vzdelávaní a príprave je hlavnou prioritou prijatých cieľov pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Konkrétne budúce ciele systému vzdelávania a profesijnej prípravy" ( 2001) a nedávno prijatej komuniké "Maastrichtské komuniké o budúcich prioritách zvýšenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave". Aby európske krajiny vyhoveli požiadavkám Spoločných cieľov pre vzdelávanie a odbornú prípravu do roku 2010 (Common objectives for Education and Training for 2010), budú musieť rozšíriť prístup ku vzdelávaniu a príprave a súčasne aplikovať Spoločné európske princípy pre hodnotenie a uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia (Common European Principles for Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning), ktoré boli prijaté v máji 2004. Implementácia týchto princípov je dôležitým príspevkom odborného vzdelávania a prípravy k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej stratégie (2000).

Ciele projektu

Tento projekt má za cieľ vyvinúť metódy a nástroje identifikácie, hodnotenia a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia vo vybranom obore kuchár (ISCED 3C) s cieľom zvýšiť prístup dospelých do ďalšieho vzdelávania a ich pilotné testovanie v Českej republike, Poľsku a Slovensku. Zvlášť je dôležité vytvoriť rámec pre prístup do ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy pre dospelých, ktorý bude založený na Spoločných princípoch a podnetoch Inventarizácie k otázkam identifikácie, hodnotenia a uznávania neformálneho a informálneho učenia (Inventory for the Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning). V projekte budú využité skúsenosti z iných krajín EÚ ( Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko ), ktoré majú skúsenosti v teórii a praxi identifikácie, uznávania a hodnotenia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. učení.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú dospelí bez kvalifikácie alebo s nízkou úrovňou kvalifikácie (úroveň ISCED 2 alebo nižšia ), ale s pracovnými skúsenosťami ( získané buď v zamestnaní alebo v dobrovoľníckej práci ). Náš projekt bude ponúkať týmto nezamestnaným a znevýhodneným osobám a osobám ohrozených nezamestnanosťou príležitosť vstúpiť do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom uznania ich životných skúseností.

Predpokladané výsledky projektu
  • Sprievodca, príklady procesov identifikácie, hodnotenie a uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia,
  • Metodický materiál - vzdelávací kurz pre poradcov,
  • Metodický materiál - súbor metód a nástrojov pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia pre vybraný odbor kuchár (ISCED 3C) v rámci Spoločných európskych princípov.

 

Projekt Epanil

Projekt Epanil

V mnohých európskych krajinách je stále veľmi komplikovaný prístup dospelých, zvlášť nekvalifikovaných či s nízkou alebo neúplnou kvalifikáciou, do formálneho vzdelávania. Teraz musia dospelí väčšinou absolvovať celé študijné programy, ktoré vedú k formálnym certifikátom, a to dokonca i tí, ktorí môžu preukázať aktuálne a relevantné kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Preto je treba rozšíriť príležitosti pre dospelých k získaniu čo najvyššej úrovne kvalifikácie, ako zavádzaním vhodnejších ciest prístupu k formálnemu vzdelávaniu, tak uznávaním výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, zvlášť na úrovniach zodpovedajúcich strednému a vyššiemu odbornému vzdelaniu.

Cieľová skupina projektu

Cieľovou skupinou projektu sú dospelí bez kvalifikácie alebo s nízkou úrovňou kvalifikácie, ale s pracovnými skúsenosťami v odbore kuchár. Tento odbor bol vybraný prepilotné testovanie vo všetkých troch krajinách. Typickým kandidátom by mal byť človek, ktorý už pracoval alebo pracuje v odbore kuchár, ale má len základné vzdelanie, navyše je nezamestnaný alebo je nezamestnanosťou ohrozený. Projekt poskytne znevýhodneným nezamestnaným osobám a osobám ohrozeným nezamestnanosťou príležitosť vstúpiť do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy na základe uznania ich životných a pracovných skúseností.

Ciele projektu

Tento projekt má za cieľ vyvinúť metódy a nástroje identifikácie, hodnotenia a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia vo vybranom obore kuchár (ISCED 3C) s cieľom zvýšiť prístup dospelých do ďalšieho vzdelávania a ich pilotné testovanie v Českej republike, Poľsku a Slovensku. Zvlášť je dôležité vytvoriť rámec pre prístup do ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy pre dospelých, ktorý bude založený na Spoločných princípoch a podnetoch Inventarizácie k otázkam identifikácie, hodnotenia a uznávania neformálneho a informálneho učenia (Inventory for the Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning). V projekte budú využité skúsenosti z iných krajín EÚ ( Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko ), ktoré majú skúsenosti v teórii a praxi identifikácie, uznávania a hodnotenia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.

Prezentácie projektu

Stiahnite si prezentácie vytvorené v programe microsoft powerpoint.

V prípade že nemáte program powerpoint, môžete si stiahnuť prezerač prezentácií MS powerpoint tu.

 

Epanil - projekt Leonardo da Vinci

Prezentácia projektu Epanil.

Epanil - uznavanie vysledkov dalsieho vzdelavania

Identifikácia a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia

Epanil - manažment projektu

Prehľad o organizácii projektu, splených úlohách a plánoch.

Epanil: spoločné Európske Princípy

Vysvetlenie spoločných európskych princípov: nároky jednotlivcov, záväzky aktérov, dôvera a zodpovednosť, dôveryhodnosť a legitimita.

Epanil: príklady dobrej praxe

Zhrnutie roznych prístupov k riešeniu kvalifikácie zamestnancov v rôznych krajinách Európy.

Hodnotiaci štandard pre odbor kuchár

Špecifikácia štandardu hodnotenia odbornosti a spôsobilosti vykonávať povolanie.

Epanil: popis systému IVNIL

Popis možností, cieľovej skupiny, výhod pre uchádzača a zamestnávateľov, hodnotenia, uznávania a poradenstva.

Správa z pilotného overovania Poľsko

Identifikácia a akreditácia informálneho učenia (Poľsko) - správa z pilotného overovania