Významné osobnosti Nadácie

Významné osobnosti Nadácie

K významným osobnostiam Nadácie ASPEKT patrili
doc. PhDr. Editka Roháľová, CSc.,
doc.PhDr      candle-4477021__340

R.I.P.

Ťažko sa žije bez tých, s ktorými sme s radosťou spolupracovali a ktorí nám pomáhali. Členovia správnej rady Nadácie ASPEKT a Jazykovej školy Aspekt v Nitre, lektori, zamestnanci a študenti so smútkom, vďakou a láskou spomínajú, ďakujú za pomoc a ochotu pani doc. PhDr. Editke Roháľovej, CSc.
V správnej rade Nadácie pôsobila od roku 2002, pomáhala pri organizovaní vzdelávacích projektov,ich riešeniach v spolupráci so SPU Nitra, UKF Nitra, našimi a zahraničnými organizáciami. S nadhľadom, nezištnou ochotou, láskou, nezabudnuteľným úsmevom a šarmom prinášala riešenia 
k programom lepšieho jazykového vzdelávania, a tým formovaniu lepšej a vzdelanejšej spoločnosti.                                                                                                                      Ďakujeme, s láskou spomíname...

                                    doc. PhDr. Mária Malíková, CSc., (* 27.02.1930 - † 11.03.2006)
doc.Mria Malkov

47027

R.I.P.

Pani Doc. Mária Malíková bola členkou Správnej rady Nadácie ASPEKT, aktívne sa podieľala na príprave projektov Manažment a komunikácia, Environmanažment a komunikácia, Komerčný manažment, Interaktívny kurz anglického jazyka, Interaktívny kurz obchodnej angličtiny. Do poslednej chvíle svojho života pracovala v nadácii s nadšením a entuziazmom pre výučbu anglického jazyka a ďalších cudzích jazykov. Ďakujeme s láskou spomíname...

  • docent v študijnom odbore anglický a ruský jazyk;
  • pedagogická činnosť: teória vyučovania cudzích jazykov (ruského a anglického), výučba cudzích jazykov pre žiakov mladšieho školského veku;
  • vedecká angažovanosť: teoretické a praktické aspekty výučby cudzích jazykov, jazyková politika a koncepcie vyučovania cudzích jazykov, príprava učiteľov cudzích jazykov, profesijný rozvoj učiteľov cudzích jazykov;
  • iné aktivity: vedúca Katedry anglistiky a germanistiky Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre (1990-1993), vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre (1993-1994);
  • členka v rôznych domácich a zahraničných vzdelávacích inštitúcií;
  • členka Správnej rady Nadácie ASPEKT.

Svoje pedagogické pôsobenie otvorila na základných a stredných školách v Brne a v Liptovskom Mikuláši, kde načerpala veľmi cenné skúsenosti z reálnej školskej výučby cudzích jazykov. Od roku 1969 nepretržite pôsobila na Pedagogickej fakulte v Nitre, neskoršie na Vysokej škole pedagogickej a následne na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia sa zaslúžila o sformovanie sekcie tzv. západných jazykov pri Katedre ruskej a západnej filológie Pedagogickej fakulty v Nitre a o zaradenie prípravy učiteľov anglického a nemeckého jazyka medzi študijné odbory fakulty. Koncom osemdesiatych rokov vybudovala novú Katedru anglistiky a germanistiky, ktorá sa o rok neskôr rozčlenila na dve samostatné pracoviská.

V prvej polovici deväťdesiatych rokov sa výrazne angažovala za zavedenie a legislatívne zakotvenie jednoodborového štúdia cudzích jazykov v rámci programu PHARE. Angažovala sa tiež za zavedenie cudzojazyčnej prípravy pre učiteľky materských škôl a škôl prvého stupňa ZŠ. Zaslúžila sa tiež o etablovanie a zavedenie nového študijného odboru – európske štúdiá. Na prelome tisícročí vybudovala Katedru cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je zameraná na prípravu učiteľov prvého stupňa ZŠ pre výučbu cudzích jazykov.

Jej výskumná a publikačná činnosť je spojená najmä s testovaním. V tomto prípade však nejde len o klasické testovanie. Počas svojho dlhodobého študijného pobytu v USAzačiatkom sedemdesiatych rokov sa zoznámila s mnohými modelovými testovacími metódami, ktoré boli zamerané na zisťovanie predpokladov žiakov pre štúdium cudzích jazykov. Po návrate z USA tvorivo aplikovala osvojené poznatky zo svojho pobytu a bola dlhodobo jedinou odborníčkou na testovanie a výber žiakov pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Svoje poznatky v tejto oblasti publikovala v práci Cudzojazyčné didaktické testy (Bratislava: SPN, 1978. 144 s.). Inou oblasťou výskumu, ktorej venovala svoju pozornosť, bolo aj zisťovanie komunikatívnej kompetencie absolventov stredných škôl. Výsledky z tejto oblasti publikovala v spoluautorstve so Z. Gadušovou v práci Z výskumov komunikatívnej kompetencie absolventov stredných škôl v anglickom a ruskom jazyku (Nitra: PF, 1991, 84 s.).

Nezanedbateľná je aj jej projektová aktivita a bohatá spolupráca so zahraničím. Bola medzi prvými členmi expertnej skupiny PHARE pri MŠ SR pre projekt II b, Obnova vzdelávacieho systému, podprojekt: Vyučovanie cudzích jazykov (1993-1997), kde najmä jej zásluhou bolo legislatívne zakotvené jednoodborové učiteľské štúdium cudzích jazykov. Ako jedna z prvých vysokoškolských pracovníkov na Slovensku sa zapojila do koordinačnej činnosti v rámci projektov TEMPUS.