O nadácii Aspekt

Kto je Nadácia ASPEKT?

Nadácia je právnická osoba, nezisková vzdelávacia inštitúcia – finančný a majetkový fond, so sídlom v Nitre. Zapadá do tzv. „tretieho sektoru.“ Popri podnikateľskej a štátnej sfére tvorí nedeliteľnú súčasť demokratickej spoločnosti a trhovej ekonomiky. Zameriava sa predovšetkým na pomoc univerzitám, školám, študentom a verejnosti, v oblasti výučby cudzích jazykov. V Nadácii môžu študovať všetci záujemcovia, ktorých cieľom je zdokonaliť sa v oblasti svetových jazykov a pripravovať sa tak pre svoje budúce profesie a ich lepšiu pripravenosť vstupu Slovenska do EU.

Aké sú ďalšie aktivity Nadácie v oblasti cudzojazyčného vzdelávania ?

Nadácia ASPEKT spolupracuje s našimi a zahraničnými univerzitami, školami a Colleges. Jej pôsobnosť a činnosť od roku 1992 je ukazovateľom nových trendov vývoja našej mladej demokratickej spoločnosti.

S ktorými školami Nadácia spolupracuje?

Dobrá spolupráca je so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Univerzitou Konštantína Filozofa a pedagógmi týchto univerzít. Vzájomne prispievame k pomoci mladým ľuďom, pedagógom a inštitúciám. Nadácia ASPEKT zostáva otvorená nielen pre spoluprácu ale i vzájomnú pomoc v oblasti vzdelania a kultúry.

Aké sú aktivity Nadácie v oblasti kultúry?

Podpora mladých talentov v oblasti klasickej hudby a ich prezentácia na verejnosti dnes už známeho projektu Nadácie: “Koncerty mladých umelcov“ ktorý si za roky činnosti získal uznanie nielen v Nitre ale tiež v rámci Slovenska a susedných krajín. Prostredníctvom tohto projektu sa prezentovali na nitrianskych koncertných pódiách výrazné nové talenty v oblasti klasickej hudby.

Aké sú ciele Nadácie ?

Účelom nadácie je verejno – prospešná činnosť v niektorých oblastiach života, pre potreby občanov mesta Nitry, regiónu Nitry, Slovenska, našim a zahraničným inštitúciám. Ciele Nadácie sú zamerané na oblasť podpory:

vzdelania a vedy;
škôl a univerzít
organizovania vzdelávacích a rekvalifikačných programov;
organizovania vzdelávacích programov a programov zameraných na oblasť cudzích jazykov;
organizovanie vzdelania na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania a pre podnikateľov;
realizácií programov podporujúcich pomoc a organizovanie verejných zbierok pre všeobecne prospešné zlepšenie vo všetkých oblastiach;
organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií;
talentovanej mládeže a jej ďalšieho vzdelania; programov ochrany životného prostredia;
kultúry a záchrany kultúrnych pamiatok;
hudobného vzdelania a prezentácie talentovanej mládeže;
environmentálnych programov;
ekológie;
zdravotníctva;
humanitnej pomoci;
športovej činnosti
vzdelávacích výmenných pobytov doma a v zahraničí;
v oblasti rozvoja informačných zdrojov, výpočtovej techniky, priestorových informačných systémov /GIS, DPZ/;
v oblasti rozvoja turistiky, zelenej turistiky a propagácie pre lepšie zviditeľnenie Slovenska doma a v zahraničí;