Nadácia ASPEKT bola založená v roku 1992 v Nitre a stala sa jednou z významných neziskových  vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Od svojho vzniku, v úzkej spolupráci s akademickými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, sleduje najvyššie ideály vzdelávania a zastáva filozofiu lepšieho porozumenia medzi ľuďmi a zbližovania ľudí prostredníctvom vzdelávania a výučby jazykov. Bola založená na všestranne prospešnú pomoc vo všetkých oblastiach života pre potreby občanov, mesta Nitry, regiónu a Slovenska.

Nadácia ASPEKT sa usiluje o účinné šírenie vzdelania, medzikultúrnu komunikáciu a pozitívne myslenie. Jazykové kurzy organizované Nadáciou Aspekt sa stali veľmi populárne. Obsah študijných programov je koncipovaný tak, aby spĺňal potreby ľudí, ktorí sa chcú naučiť cudzí jazyk kvôli svojej práci, ako aj tých, ktorí sa ho učia pre vlastné potešenie. Hodiny cudzích jazykov sú vždy vedené kvalifikovanými učiteľmi a lektormi.

Nadáciu tvorí tím flexibilných a dynamických ľudí, ktorí vždy ochotne pomôžu vybrať ten správny kurz podľa požiadaviek, akými sú dĺžka kurzu, veľkosť skupiny, typ výučby a poradia aj v prípade zahraničných návštev, prednášok či ubytovania.

Správna rada Nadácie, zložená z významných akademických činiteľov oboch nitrianskych univerzít a podnikateľov, sa každoročne podieľa na koncepcii a schvaľovaní programu na ďalšie obdobia.
Kurzy poskytované Nadáciou ASPEKT sú garantované vysokoškolskými pedagógmi z radov  docentov a profesorov z danej oblasti a konajú sa v budove na Damborského 13, v Agroinštitúte š.p.  v Nitre, a v prípade potreby v iných vzdelávacích inštitúciách.

V posledných rokoch jazykové programy a projekty koncipované Nadáciou výrazne prispeli k jazykovému vzdelaniu množstva mladých ľudí ako aj dospelých rôzneho veku a záujmov. V jazykových kurzoch sa kladie dôraz na hovorenú reč a preferuje sa komunikatívny prístup k výučbe jazyka. Priateľská atmosféra na kurzoch  sa tiež výrazne podieľa na výborných výsledkoch našich frekventantov. Jazykové kurzy sú vedené k úspešnému  ukončeniu vzdelávacích programov v spolupráci s Jazykovou školou v Nitre a medzinárodne uznávaným kvalifikáciám a certifikátom FCE Cambridge University.

Nadácia ASPEKT v roku 1995 rozšírila škálu svojich aktivít a založila sekciu „Klasickej hudby“ určenú na podporu mladých talentov na Slovensku. Prostredníctvom týchto programov im pomáha organizovať koncerty „Mladých umelcov“ a podujatia s účasťou mladých umelcov zo Slovenska a zahraničia.

Zapojením sa do európskych projektov získala Nadácia významné kladné hodnotenie v rámci Európy a Slovenska v nasledujúcich projektoch:

 • projekt PHARE: “Reštrukturalizácia personálnych oddelení a manažment rozvoja    ľudských    zdrojov“ (1997-1998);
 • program “Manažment a komunikácia v cudzom jazyku” – organizovaný v spolupráci so Slovenskou  poľnohospodárskou univerzitou Nitra (1995 - 2003);
 • program Environmanažment a komunikácia v cudzom jazyku - organizovaný v spolupráci so Slovenskou  poľnohospodárskou univerzitou Nitra (1998  2002);
 • skúšobné centrum Oxford University na získanie certifikátov BEC – Business English Certificate (1999 – 2002);
 • Projekt „NATO je istota“ v spolupráci s MZV SR (2001-2002);
 • Projekt Leonardo da Vinci,  Lifelong Learning Programme „LOGOS GAIAS“ v spolupráci  s Universität für Bodenkultur Wien – Institut für  Wildbiologie und Jagdwirtschaft  (2002-2003);
 • Projekt Leonardo da Vinci,  Lifelong Learning Programme  „E P A N I L - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning“ - Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia s medzinárodnou účasťou (2004 – 2006);
 • Projekt Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme  „V O L A N T“ - Odborné jazykové vzdelávanie a tvorba učebných materiálov pre študentov z odboru automechanik a príbuzné profesie 2008 – 2010;
 • Projekt Grundtvig, Lifelong Learning Programme "Woman and the sea" W.A.S. - Žena a more, vytvorenie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi rôznych národností (2008 – 2010);
 •  Projekt Leonardo da Vinci,  Lifelong Learning Programme „Bezpečnosť v odbornom vzdelávaní“ - „SAFETY IN VOCATIONAL TRAINING“ s medzinárodnou účasťou (2011 – 2013);
 • Projekt Grundtvig Lifelong Learning Programme „SELF - Sustainable Europe and local food“ - Ochrana životného prostredia a zdravá strava“  s medzinárodnou účasťou 2012 – 2014.

Akreditované kurzy v minulosti:

 • Tréning osobnej efektivity - rozvoj komunikačných a sociálnych zručností.
 • Osobný počítač a jeho využitie v praxi - výučba práce s PC, MS Windows, MS Office, internet.
 • Interaktívny kurz nemeckého jazyka - výučba NJ pomocou multimediálneho softvéru.
 • Interaktívny kurz anglického jazyka - výučba AJ pomocou multimediálneho softvéru.
 • Interaktívny kurz Obchodná angličtina - výučba obchodného AJ pomocou multimediálneho softvéru.
 • Kurz - Rečnícky prejav - rétorika - rozvoj rečníckych a komunikačných zručností.

Materiálno – technické vybavenie:
Nadácia disponuje učebňami vybavenými prezentačnou technikou, (tabuľa, flipcharty, flipchartový papier, fixky, počítač, dataprojektor TV, DVD a videoprehrávač).
K dispozícii je  knižnica s anglickou literatúrou, metodickými materiálmi a slovníkmi.

Partnerské inštitúcie:
Nadácia ASPEKT spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre,  British Council Bratislava, Národným ústavom odborného vzdelávania v Prahe, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave, Agroinštitútom š.p. Nitra, Nadáciou otvorenej spoločnosti a inými slovenskými i zahraničnými organizáciami.