AJ pre učiteľov ZŠ a MŠ

Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov základných a materských škôl

 Anglický jazyk pre učiteľov  primárneho a predprimárneho vzdelávania

 schválený MŠVVaŠ SR, čís. rozhodnutia 1587/2016-KV

KDE: v  Nadácii ASPEKT - Jazyková škola, Nitra

KEDY: predpokladaný začiatok jesenné mesiace 2020

PRIHLÁŠKA

INFORMÁCIE:        www.aspektnd.sk  ,  aspekt@aspektnd.sk , 0944 006 223